توافقنامه نفتی روسیه برای خرید نفت کردستان عراق

شرکت نفت دولتی روسنفت روسیه در حاشیه کنفرانس IP لندن قرارداد خرید نفت اقلیم کردستان عراق را با مقامات این منطقه امضا کردند.به گزارش فارس به نقل از تاس، شرکت روسنفت روسیه از قرارداد این شرکت برای خرید نفت کردستان عراق خبر داد.بر اساس این اعلام، شرکت نفت دولتی روسنفت روسیه در حاشیه کنفرانس IP لندن قرارداد خرید نفت کردستان عراق برای سال های 2017 تا 2019 را با مقامات این اقلیم امضا کرده است.روسنفت در اعلان خود آورده است که در نشست خود با مقامات اقلیم کردستان توافقنامه پیش تأمین مالی و همچنین قرارداد خرید نفت اقلیم کردستان را با مقامات این اقلیم عراق امضا کرده است.خرید نفت کردستان عراق توسط بخش تجاری شرکت روسنفت با نام روسنفت تریدینگ صورت می گیرد.از زمان آغاز صادرات نفت اقلیم کردستان عراق، ترکیه اصلی ترین خریدار و واسطه فروش این نفت بوده است.مقامات کردستان عراق پیشتر از برنامه خود برای فروش نفت خود از طریق عبور از خاک ایران خبر داده اند.