ایران باید به هاب بانکرینگ منطقه تبدیل شود

مجید ناصری نژاد درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اینکه یکی از دغدغه ها و مشکلات مستمر درکشور کمبود منابع مالی است، گفت:یکی از راهها برای افزایش منابع مالی توسعه بانکرینگ است که سبب ایجاداشتغال،ثروت و ارزآوری برای کشور می شود و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.نماینده مردم شادگان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه مقام معظم رهبری دائما برجلوگیری از خام فروشی،تنوع درمحصولات نفتی و فرآورده سازی تاکید کرده اند،افزود:متاسفانه ظرفیت زیرساخت های توسعه بانکرینگ درکشور توسعه نیافته است و برنامه مشخصی برای توسعه آن درنظرگرفته نشده است.دولت در زمینه گسترش بانکرینگ ضعیف عمل کرده استناصری نژاد بااشاره به اینکه برخی کشورهای همسایه به ویژه امارات هاب بانکرینگ در منطقه شده اند،ادامه داد:ایران با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی و در اختیارداشتن منابع فراوان نفتی با گسترش زیرساخت ها و تجهیزات بانکرینگ باید به قطب بانکرینگ در منطقه تبدیل شود.وی یادآور شد: دولت در زمینه گسترش بانکرینگ ضعیف عمل کرده است، در حالی که توسعه بانکرینگ می تواند سبب عرضه سایر محصولات و تولیدات داخلی کشور شود.موانع توسعه بانکرینگ باید شناسایی و برطرف شودناصری نژاد باتاکید براینکه موانع توسعه بانکرینگ باید شناسایی و برطرف شود،افزود:محورهای فعالیت در بانکرینگ باید مورد بازبینی و تجدیدنظر  قرارگرفته و با اصلاح آنها از موانع عبورکرده و به سهم خوبی از  سوخت رسانی دریایی رسید.مشارکت بخش خصوصی در بخش بانکرینگ اهمیت فراوانی داردعضوکمیسیون انرژی مجلس،با بیان اینکه باید جذابیت هایی در بلند مدت برای بخش خصوصی در بخش سرمایه گذاری در بخش بانکرینگ تعریف شود، تصریح کرد:باتوجه به این که حجم زیادی از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد،کیفیت،قیمت،ایمنی و سهولت دسترسی به سوخت خوراک موتور کشتی‌های عبوری از آب ها موضوعی بسیار با اهمیت است، که مشارکت بخش خصوصی در این بخش اهمیت فراوانی دارد.