کیفرخواست نجفی صادر شد +جزئیات-متن طنز - متن طنزکد آمار